söndag 30 oktober 2016

Turisttrafik i Karlsborg, del 2

Enligt uppgift har KIAB som äger Såg- och Fabrikskaj varit på besök och tittat på både Fabrikskajen och Oljekajen i Axelsvik. Förutom KIAB var det ett par personer som troligtvis kommer från företaget som vill anordna trafiken. 

Det kanske innebär att Kommunen insett att det inte går att använda Sågkajen för turisttrafiken med POLAR EXPLORER. 

Jag är ganska säker på att Fabrikskajen faller bort av ett antal olika orsaker

- Det blir stora problem att samordna turisttrafik med BillerudKorsnäs ordinarie skeppningsverksamhet

- Miljön på kajen är inte alltid lämplig för turister. Vid lågtryck och sydostvindar kommer både röken från fabriken och dammarna in över kajen.

- Sen har vi säkerhetsaspekten. BillerudKorsnäs har utrymningsplaner för olika händelser/olyckor inom fabriksområdet. En eventuell situation som kräver utrymning av hela eller delar av fabriksområdet blir rätt komplicerad om man har 160 gäster nere på kajen.

Om nu både Sågverkskajen och Fabrikskajen faller bort återstår bara gamla Oljekajen i Axelsvik. Jag har sökt uppgifter om farleden in dit fortfarande är i bruk och hittar inget annat än att den borde gå att trafikera. 


Även om kajen i Axelsvik inte är speciellt stor är den fullt tillräcklig för ändamålet. Jag har inga exakta siffror på hur lång den är man jag tror den är ca 60 meter.
Det är ju naturligt vis en del praktiska saker som måste lösas, det måste väl ordnas en säker gångväg ned till kajen. Under vintern måste ju snöröjning och halkbekämpning på väg och kaj ordnas men det borde vara saker som går att lösa med rimliga kostnader.

Antagligen måste båten också ha tillgång till landström mellan resorna. Färskvatten går att bunkra vid Fabrikskajen vid behov.

Om det blir Axelsvik kommer det att brytas upp en isränna dit. Det kanske blir lite besvärligare för en del att ta sig ut med skoter men det är nog något man får ta om man vill ha igång verksamheten.

 
Det kanske är läge för Baskeriborna att börja fundera på hur byn drar mest nytta av en eventuell trafik


måndag 24 oktober 2016

Turisttrafik i Karlsborg

Som alla säkert har läst planerar företaget Polar Explorer turistverksamhet med en isbrytande båt i Karlsborg. Enligt obekräftade uppgifter kommer MarinGroup (Eventuellt med andra inblandade) att sköta om rederiverksamheten. Båten som kommer att användas är EIDE WRESTLER.

Enligt uppgifter i NSD finns båten nu i Polen för ombyggnad. Troligtvis blir det någon form av moduler för passagerare som lastas på däck. Moduler som går att lasta av när säsongen är slut. Det går ju knappast att ha en så här stor båt liggande åtta månader utan verksamhet.

Båten är ju har ju måtten 78/14/4,5 meter med en bruttodräktighet på 1976 så den är tillräckligt stor för att omfattas av en del lagar och förordningar

För att bedriva hamnverksamhet krävs det normalt ett tillstånd för hamnverksamhet där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.

Inför muddringen och den planerade utbyggnaden sökte Kalix Hamn tillstånd för en utökad verksamhet som beviljades av länsstyrelsen 2011-10-05.  Efter att det beslutades att avveckla sågkajen begärde Hamnbolaget att tillståndet skulle upphöra att gälla.

I årsredovisningen för Kalix Hamn AB år 2014 kan man läsa "Sågverkskajen är stängd fr.o.m.. 1:a januari 2015. Endast hamnisbrytare fär förlägga vid kajen"

Jag vet inte vad som krävs för att få tillbaka tillståndet men det tidigare tillståndet gällde enbart godstrafik.

Det finns ett "kryphål" som kanske går att utnyttja. I Miljöprövningsförordning (2013:251) står det.

24 kap. Hamnar och flygplatser
Hamnar
1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

Det kanske går att klassa resorna som färjetrafik och det blir väl inte fler än tio planerade anlöp i år. Då skulle man ha lite tid på sig att fixa permanenta tillstånd

Hamnskydd-ISPS
Sen är ju frågan om båten också ska trafikera Finland. Då krävs antagligen en godkänd skyddsplan för kajen enligt hamnskydds- och ISPS förskrifter. En sådan fanns tidigare för Sågkajen men när kajen stängdes så är bl.a. de övervakningskameror som bevakade kajen nedmonterade och systemet nedsläckt.

Utdrag ur föreskrifterna
"Lagstiftningen berör lastfartyg, inbegripet höghastighetsfartyg, med en bruttodräktighet av 500 eller mer, passagerarfartyg, inbegripet höghastighetspassagerarfartyg, flyttbara oljeplattformar till sjöss samt hamnanläggningar som betjänar sådana fartyg som går i internationell fart samt passagerartrafik mellan Gotland och fastlandet. Sedan den 1 juli 2008 ska tonnage enligt 1969 års mätregler tillämpas för fartyg i internationell trafik.
Fartygen får efter godkännande av skyddsplaner och ombordkontroll ett internationellt sjöfartsskyddcertifikat utfärdat av Transportstyrelsen. På samma sätt får de godkända och kontrollerade hamnanläggningarna ett utlåtande om överensstämmelse utfärdat av Transportstyrelsen."

Lotsplikt
En sak ytterligare är frågan om båten är lotspliktig eller inte. Läser man på SjöV hemsida är fartyg längre än 70 meter, bredare är 14 meter eller har ett djupgående större än 4,5 meter lotspliktiga. Där går det att få dispens enligt SjöV regler.

Vi får hoppas Kalix Kommun ser till att trafiken blir av, att KIAB ser till att Sågkajen kan användas. Jag har svårt att se något annat alternativ än sågkajen om båten ska ligga vid kaj mellan resorna.
Det behövs säkert också landström och möjlighet att bunkra färskvatten om båten ska ligga vid kaj.


måndag 3 oktober 2016

Kalix Hamn tar ned skylten?

2013-12-16 satte Kalix Hamn upp sin skylt på massamagasinets vägg i hamnen.


Någon gång under vintern 2015 - våren 2016 blåste en sektion av skylten ned. Det var väl ungefär då fusionen mellan Kalix Hamn AB och KIAB genomfördes och bolaget Kalix Hamn upphörde att existera. Sommaren 2016 såg det ut så här


Förra veckan blåste ytterligare en sektion ned. De sektioner som blåser ned är rätt stora och tunga så det är väl bara tur att ingen fick ta emot dem med skallen.


Vi får hoppas på att det bara är bristande underhåll och inte en planerad avveckling av Kalix Hamn.

fredag 12 augusti 2016

NAJADEN och Calandbron

NAJLAND kommer enligt plan in onsdag den17/8 och lastar massa till Stettin/Lübeck.  Fram till mars 2011 hette båten NAJADEN. Det är en relativt gammal båt, byggd 1989. I juni 2010 var NAJADEN med om en lite mer ovanlig olycka. Det var bara sekunder ifrån att olyckan hade krossat styrhytten. Nu klarade hon sig med att all utrustning ovanpå styrhytten skalades av och skorstenen knäcktes.
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1514242#

http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1514246#Ett utdrag ur haverirapporten.

SAMMANDRAG MS NAJADEN (FIN), KOLLISION MED CALAND-BRON I ROTTERDAM HAMN, NEDERLÄNDERNA, DEN 2.6.2010 
Det finska torrlastfartyget NAJADEN och biltransportfartyget PALMELA anmälde till trafikkontrollcentralen i sydvästra Holland (VMC-ZWN) som styr Caland-bron något efter kl. 20.00 den 2 juni 2010 att de önskade att bron skulle öppnas så att de skulle kunna segla från Brittanniehaven hamnbassäng mot Caland-kanalen. 

PALMELA gjorde anmälan om att passera först och efter henne NAJADEN. 
NAJADEN meddelade att hon ville utnyttja samma broöppning som PALMELA. Det framkommer från de radarbilder som Rotterdam hamnförvaltning senare offentliggjorde att två flodbåtar passerade under brons fasta del då bron öppnades. Den ena av dessa flodbåtar, ALEXIA, körde i samma riktning som NAJADEN och PALMELA. Under broöppningen övervakade brooperatörspraktikanten, som då tog hand om Caland-bron, trafiksituationen genom att bläddra kamerabilder som man kunde se via kontrollbordet. På basis av denna information drog brooperatörspraktikanten den slutsatsen att torrlastfartyget NAJADEN skulle passera under bron vid ett visst ögonblick. Med all sannolikhet tog brooperatörspraktikanten flodbåten ALEXIA, som seglade under brons fasta del, för NAJADEN. 

Brooperatörspraktikanten väntade tills ALEXIA hade passerat under bron och inledde stängningsproceduren som sänker Caland-brons rörliga del. I det ögonblicket anmälde NAJADEN via VHF-radiotelefon att hon inte ännu hade passerat under bron. 

Brooperatörspraktikanten tryckte på stoppknappen. Lyftbron stannade genom ett långsamt stopp ca 6 meter lägre än dess högsta position. Ca kl. 20.42 meddelade NAJADEN att bron träffat fartyget. Den del av bron som lyfts/sänks hade träffat kommandobryggans tak och förstört nästan alla anordningar på taket och kapat av fartygets skorsten. Olyckan hade all potential att bli förödande i fråga om säkerhet av människoliv, men man undgick personskador med nöd och näppe. 

Olycksutredningscentralen erhöll utredningsmaterialet av den olycksutredning som gjordes i Holland. Orsakerna och bakgrundsfaktorerna till olyckan bestod av brooperatörspraktikantens bristfälliga skolning, otillräcklig övervakning och avsaknaden av en formell skolningsplan samt av att det inte fanns någon fjärrkontroll för snabbt nödstopp.

Hela rapporten finns att läsa HÄR

Det finns också en video på YouTube som visar händelsen
VESSEL BEING HIT BY CALAND-BRIDGE AT 2 JUNE 2010

Som det framgår av rapporten var orsaken till olyckan brooperatörspraktikantens bristfälliga skolning, otillräcklig övervakning och avsaknaden av en formell skolningsplan.

Det är nog viktigt att man inom alla branscher ser till att de vikarier, praktikanter och sommarjobbare man anställer får en bra inskolning/utbildning och att man inte bara lämnar över ansvaret för det till den ordinarie personalen. Alla är inte pedagoger som är lämpliga för utbildning.

söndag 6 mars 2016

TRENT NAVIGATOR i svängen

TRENT NAVIGATOR kom in till Karlsborg den 2/3. Max LOA i hamnen under vintern är 120 meter, TN är 8000 tonnare med en längd på 118. Hon klarar alltså gränsen på 120 meter. Innan hon kom till Karlsborg hade hon lastat en hel del massa i Sundsvall så hon var rätt tung när hon kom.

Som vi skrivit tidigare är det problem med "svängen" in mot kaj trots muddringen. Då kan man fråga sig varför det blev så trots att det muddrades enligt rekommendation efter simulering. Simuleringen tog hänsyn olika väderförhållanden som strömmar, vind och vattenstånd men enligt uppgift gällde rekommendationen vid öppet vatten. Detta påtalades också vid simuleringen.

Situationen vintertid med bruten isränna och packis som begränsar utrymmet i farleden/bassängen och fartygens manövreingsförmåga är helt annan. Tyvärr verkar det som att de konsulter som var anlitade som experter inte lyssnade eller kanske lyssnade och läste men inte förstod skillnad mellan sommar- och vintersjöfart.

Jag fick några bilder som visar problemet med lite längre fartyg på vintern. Bilden nedan visar när TN kommer in, målet är att komma in med stäven mot kaj ungefär där VICTORIA ligger på bilden och sen skrapa undan isen med fören allt eftersom hon lägger till. Det är inte helt lätt att vända runt en 8000 tonnare 90 grader så hade hon fartsatt hade hon nog hamnat mitt på kajen
 


Det var bara att backa tillbaka och ta hjälp av VICTORIA för få rätt kurs


Även om isen är bra bruten i hela bassängen måste isen ta vägen någonstans. Det krävs en del kraft för att packa ihop isen mellan fartyg och bassängkanten


Efter VICORIAS knuff kom TN in till kaj på rätt ställe

Sen är det bara att gå längs kajen och skrapa undan isen

En manipulerad bild som visar hur det kunde ha blivit. Det röda strecket visar nuvarande hamnbassäng. Det hade inte blivit några jättemängder med muddermassa om man utökat "infarten" till Karlsborg enligt bild. Fartygen skulle ha haft gott om tid att sikta in sig mot kajhörnet och troligtvis hade det inte blivit några begränsningar vintertid

torsdag 25 februari 2016

MESA och mareTV i Karlsborg

Idag var det åter dags för en mesaleverans till SMA Minerals mesaugn i Sandarne. Som vanligt var det lagt upp en stor hög av mesa på kajen. Den slitna Kalix Hamnflaggan är inte ännu utbytt trots att det finns en ny.
Först kom som vanligt VICTORIA
Och en liten stund senare dök TRANSDISTINTO upp


Med sig ombord hade VICTORIA ett TV-team från det tyska produktionsbolaget nonfictionplanet som producerar TV-programmet mareTV för det tyska TV-bolaget NDR. Programmet kommer att visas i december i år. Det verkar gå att se programmen med play på den tyska kanalen mareTV så vi får väl ha koll på detta


söndag 21 februari 2016

Max LOA i Karlsborg

Det har tidigare år diskuterats bland lotsar och SjöV att begränsa fartygslängden (LOA) under vintertid p.g.a. problemen med att ta in fartyg längre är 120 meter. Sen i höstas finns den begränsningen. Läser man på SjöV hemsida så står det under riktvärde följande

Fabriks- Massakajen
⦁ Max LOA = 140 m Bredd = 20 m Max djupg 7,3* m
⦁ Vintertid (när isrestriktioner föreligger max LOA 120m.
*Inkl fartygets vertikala rörelser (heel, squat)...
⦁ Max vind 8 m/s max ström 2.5 Kn


Isrestriktionerna kan börja gälla från början av december fram till mitten av maj beroende på väder och vind. Det känns lite trist att trots att det plöjdes ned över 140 miljoner på muddringsprojektet inte lyckades med att muddra en hamn som fungerar fullt ut året runt.

Riktvärdena är inte skrivna i sten. Beroende på isläget i hamnbassängen gör SjöV/Lotsarna en bedömning från fall till fall. Ett exempel är MARIETJE ANDREA som var inne för ett par veckor sen. Hon är 126 meter lång men det gjordes en bedömning att isläget i hamnbassängen då gjorde det möjligt att ta in henne. Det gick att få henne till kaj men det tog väl ca 2 timmar innan hon var förtöjd

Idag är isrestiktionerna lägst isklass IA och lägst 4000 dwt. Med begränsningen av LOA 120 meter i hamnen dessutom minskar urvalet av fartyg betydligt. LOA 126 meter kanske funkar idag men inte om en vecka.

MARIETJE ANDREA